ჭკვიანი ოფისი

 • იურიდიული მისამართი
 • ფიზიკური მისამართი
 • პერსონალური ასისტენტის მომსახურება
 • ბუღალტრული მომსახურება
 • იურიდიული მომსახურება
 • საგადასახადო მომსახურება
 • სტრუქტურული რეორგანიზაცია
 • კადრების შერჩევა
 • კორპორატიული იმიჯის ფორმირება
 • სოც. მედია მენეჯმენტი
 • სამუშაო და შეხვედრების სივრცე
 • ბიზნეს შეხვედრების ორგანიზება
 • IT მომსახურება – კომპანიის შიდა ქსელებისა და სერვერების კონფიგურაცია
 • IT მომსახურება – სრული ტექნიკური და პროგრამული მხარდაჭერა
 • კომუნიკაცია კომერციულ ბანკებთან და სხვა ფინანსურ ინსტიტუტებთან ფინანსური რესურსის მოძიების მიზნით.
 • კომუნიკაცია ეკონომიკის სამინისტროსთან და სხვა სახელწმფიფო და კერძო დონორებთან ფინანსური რესურსის მოძიების მიზნით