ერთჯერადი სერვისები

 

  • კადრების შერჩევა, აყვანა
  • საბუღალტრო, საგადასახადო და საოპერაციო სისტემის დანერგვა
  • იურიდიული პირის ინკორპორაცია
  • საბანკო ანგარიშების გახსნა
  • აქტივების შეფასება
  • ფინანსური და საგადასახადო აუდიტი
  • გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაცია

ფასის დადგენის კითხვარი